دریافت دفترچه سوالات کنکور سراسری سال 1395

گروه ریاضی و فیزیک

 

1 سوالات گروه آزمايشي علوم رياضي و فني 
(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1395/4/24)
دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي دفترچه اختصاصي
2 سوالات گروه آزمايشي علوم انسانی
(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1395/4/24)
دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي دفترچه اختصاصي     دفترچه اصول و عقاید فقه
3 سوالات گروه آزمايشي هنر 
(ساعت 21:30 روز پنج شنبه مورخ 1395/4/24)
دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي دفترچه اختصاصي  
4 سوالات گروه آزمايشي علوم تجربی 
(ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 1395/4/25)
دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي دفترچه اختصاصي دفترچه بهیاری
5

سوالات گروه آزمايشي زبانهای خارجی 
(ساعت 20:30 روزجمعه مورخ 1395/4/25)

دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي دفترچه اختصاصي زبان انگلیسی دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه
6

 سوالات خارج از كشور(ساعت 16:00 روز شنبه 1395/4/26)

دفترچه عمومی دفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي علوم انساني
دفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي علوم تجربی
دفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي علوم رياضي
دفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي هنر
دفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي زبان

دفترچه فرهنگ و معارف اقليتهاي ديني

و زبانهاي خارجي غيرانگليسي

دفترچه علوم انساني (اصول عقايد و فقه) دفترچه علوم تجربی (بهياري)  دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه

 

دانلود پاسخ نامه ی کنکورهای سراسری گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

گروه ریاضی و فیزیک

دانلود پاسخ نامه ی کنکورهای سراسری گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک
پاسخنامه ی آزمون های کنکور سراسری به صورت تشریحی
در لینک های زیر
موفق باشید.

دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 79
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 80
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 81
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 82
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 83
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 84
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 85
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 86
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 87
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 88
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 89
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 90
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 91
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 92
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 93
دانلود پاسخ نامه کنکور سراسری ریاضی و فیزیک 94

 

دانلود دفترچه ی آزمون کنکور سراسری گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

گروه ریاضی و فیزیک

عنوان: دانلود دفترچه ی آزمون کنکور سراسری گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک
دفترچه ی آزمون کنکور سراسری رشته ی ریاضی فیزیک از سال 82 تا کنون
در این قسمت جمع آوری شده و در اختیار کاربران عزیز قرار داده شده است.

دانلود دفترچه آزمون ریاضی و فیزیک سال 82  دانلود دفترچه آزمون ریاضی و فیزیک سال 83
دانلود دفترچه آزمون ریاضی و فیزیک سال 84  دانلود دفترچه آزمون ریاضی و فیزیک سال 85
دانلود دفترچه آزمون ریاضی و فیزیک سال 86  دانلود دفترچه آزمون ریاضی و فیزیک سال87
دانلود دفترچه آزمون ریاضی و فیزیک سال 88  دانلود دفترچه آزمون ریاضی و فیزیک سال 89
دانلود دفترچه آزمون ریاضی و فیزیک سال 90  دانلود دفترچه آزمون ریاضی و فیزیک سال 91
دانلود دفترچه آزمون ریاضی و فیزیک سال 92  دانلود دفترچه آزمون ریاضی و فیزیک سال 93

دانلود آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فیزیک 94

گروه ریاضی و فیزیک

 عنوان : دانلود آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فیزیک
دفترچه ی عمومی و اختصاصی به همراه پاسخ نامه اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک
به صورت مجزا در لینک های زیر قرار دارد.

 دانلود آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فیزیک دفترچه اختصاصی
دانلود آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فیزیک دفترچه اختصاصی