دانلود آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی 94

گروه علوم انسانی

 

عنوان : دانلود آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی 

این آزمون شامل دو دفترچه ی اختصاصی و عمومی می باشد.

آزمون فوق مربوط به رشته ی علوم انسانی می باشد.

دانلود آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی دفترچه ی عمومی 

دانلود آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی دفترچه ی اختصاصی